FAQ

(časté otázky)

1. Uvažujem plánovane rodiť v Rakúsku. Rada by som sa informovala, do akej výšky mi je poisťovňa povinná preplatiť tento pôrod a tiež aké formuláre, žiadosti a dokumenty je potrebne predložiť, resp. vyplniť a tiež v akom časovom horizonte (ešte pred pôrodom)?
 
Plánovaný pôrod nie je zaradený do zoznamu cezhraničnej  zdravotnej starostlivosti, ktorá si vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne.
 
Príslušná zdravotná poisťovňa v Slovenskej republike preplatí náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ak čerpaná zdravotná starostlivosť patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
Postup poistenca a doklady, ktoré musí poistenec predložiť príslušnej zdravotnej poisťovni pri žiadosti o preplatenie nákladov ustanovuje § 10 zákona č. 580/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov. Písomnú  žiadosť je potrebné predložiť príslušnej zdravotnej  poisťovni do šiestich mesiacov od ukončenia poskytnutej cezhraničnej zdravotnej  starostlivosti. Súčasť žiadosti tvorí – originál dokladu o zaplatení; záznam o ošetrení/ správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti; originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov ap.).
 
 
2. Postup slovenského poistenca, aby získal  preplatenie nákladov  na CZS v EU.
 
Slovenská republika transponovala Smernicu 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov  pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len "Smernica") do  svojich  právnych predpisov s účinnosťou  od 1.10.2013. Práva a  povinnosti  poistenca ako aj zdravotnej poisťovne v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú ustanovené najmä v § 9d, § 9e, § 9f, § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon "580/2004").
 
Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti iného členského štátu EÚ bez ohľadu na to, či je financovaný z verejného systému, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, vo výške úhrady v Slovenskej republike. 
Výška úhrady na preplatenie nákladov vynaložených poistencom pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je podľa § 9d ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. definovaná ako priemerná úhrada za jednotlivý výkon v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti dohodnutá s poskytovateľmi, s ktorými má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poistencovi poskytnutá v inom členskom štáte EÚ.
 
 
3. Ak postupujem umelé oplodnenie v Českej republike a lieky si vyberám v lekárni na Slovensku, či mám nárok v rámci liečby na ich preplatenie.
 
Vo všeobecnosti platí , že členské štáty EÚ pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti uznávajú lekárske predpisy vystavené v inom členskom štáte EÚ. Uznávaním lekárskych predpisov nie sú dotknuté pravidlá pre preplácanie nákladov.
Ak ste poistencom niektorej zo slovenských zdravotných poisťovní, máte bydlisko na území Slovenskej republiky a Vaša slovenská príslušná zdravotná poisťovňa Vám udelila predchádzajúci súhlas na výkon asistovanej reprodukcie v Českej republike, máte nárok na preplatenie nákladov na lieky súvisiace s týmto výkonom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 
 
4. Je možné požiadať o informácie na portáli NKM v cudzom jazyku, prípadne, kedy bude približne Vaša stránka dostupná aj v angličtine?
 
O informácie  k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti môžete požiadať v úradnom jazyku každého členského štátu EÚ. Avšak odpoveď na žiadosť o informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Vám bude Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytnutá v slovenskom prípadne v anglickom jazyku. Pokiaľ ide o informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zverejnené na portáli Národného kontaktného miesta (www.nkm.sk), tieto sú dostupné aj v anglickou jazyku.